Polityka Ochrony Prywatności

1. Coinvest Sp. z o.o. (dalej zwany "Administrator") jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej "ogólne rozporządzenie o ochronie danych"), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że Coinvest Sp. z o.o. ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników, którzy przesłali swoje dane osobowe w serwisach www.co-eco.eu, www.co-eco.de oraz www.co-eco.pl, we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. W przypadku pytań lub wątpliwości, co do tego, jak chronione są Twoje dane osobowe przez Coinvest Sp. z o.o., skontaktuj się z nami przez maila coinvest@coinvest.pl lub formularz kontaktowy. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą cię identyfikować, na przykład imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej lub adres zamieszkania. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu "przetwarzać" albo "przetwarzanie", mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia usługi).

 

2. Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Coinvest Sp. z o.o. w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem stron internetowych www.co-eco.pl, www.co-eco.de oraz www.co-eco.eu oraz powiązanych z nią usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak rejestracja, składanie zapytań ofertowych, przesyłanie opinii oraz wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług Coinvest Sp. z o.o. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, na przykład ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Nasza Polityka Ochrony Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej "RODO" lub "Rozporządzenie RODO".

 

3. Korzystanie z serwisów www.co-eco.pl, www.co-eco.de oraz www.co-eco.eu jest możliwe jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Ochrony Prywatności, Warunków Prawnych i Ogólnych Warunków Sprzedaży Coinvest Sp. z o.o

 

4. Korzystanie z serwisów www.co-eco.pl, www.co-eco.de oraz www.co-eco.eu, w tym zawieranie umów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z serwisów internetowych Użytkownika jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:

a) zawieranie umów z Coinvest Sp. z o.o. - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie serwisu internetowego oraz w regulaminie serwisu internetowego i niniejszej polityce ochrony prywatności niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie serwisów www.co-eco.pl, www.co-eco.de oraz www.co-eco.eu;

b) obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu wystawiania dokumentów sprzedażowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

5. Przesyłając dane osobowe poprzez formularze kontaktowe w serwisach www.co-eco.pl, www.co-eco.de oraz www.co-eco.eu, Użytkownik akceptuje przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016),  ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018 r.   i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r.,poz. 1219) w celu . Podanie danych osobowych na formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, niemniej stanowi warunek konieczny zrealizowania usługi świadczonej Użytkownikowi na podstawie umowy. 

6. Poprzez przesłanie danych osobowych w serwisach www.co-eco.pl, www.co-eco.de oraz www.co-eco.eu Użytkownik akceptuje przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika oraz przygotowania oferty cenowej na wybrany przez Użytkownika produkt ze stron sklepu CO-ECO.

7. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 

a) przetwarzane zgodnie z prawem;

 

b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

 

c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

 

d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;

 

e) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

8. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

9. Serwisy co-eco.eu, co-eco.de i co-eco.pl zbierają dane z logów systemowych (dane przekazane na serwer przez komputer podczas połączenia z serwisem, takie jak adres IP). Na podstawie informacji pochodzących z logów systemowych generowane są statystyki serwisu. Dane z logów systemowych nie są udostępniane innym podmiotom, są wykorzystywane w celach technicznych.

10. Pliki cookies są wykorzystywane w celu poprawnego funkcjonowania niektórych funkcjonalności serwisu. Użytkownik może wyłączyć mechanizm obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej, a także usunąć z komputera pliki cookies generowane przez serwis.
Więcej o plikach cookies znajdą Państwo na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl/


wróć do góry