Warunki sprzedaży

 1. Zawarcie umowy. Szczególne Warunki Umowne (SWU)
  1. Poniższe ogólne warunki umowne (zwane dalej także: OWU), po ich zaakceptowaniu przez osobę uprawnioną do reprezentacji Kontrahenta podczas akceptowania dokumentu OFERTA/SWU, obowiązują dla wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez Kontrahenta z COINVEST i stanowią wraz ze Szczególnymi warunkami umownymi (zwane dalej także: SWU), o jakich mowa poniżej, podstawę do ustalenia treści stosunku prawnego pomiędzy stronami.
  2. Ewentualne zmiany do OWU mogą być wprowadzane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Wszelkie uzgodnienia dokonane ustnie, obejmujące odstępstwa od OWU i SWU muszą dla swej ważności zostać potwierdzone na piśmie przez COINVEST.
  3. COINVEST po otrzymaniu w dowolnej formie zapytania ofertowego przesyła Kontrahentowi formularz, określany jako Szczególne Warunki Umowne (Oferta/SWU), określający warunki umowy: cenę, warunki i terminy płatności, w tym wymaganych zaliczek, warunki i terminy dostawy, w tym miejsce dostawy, termin ważności oferty. Zawarcie umowy dotyczącej danego zamówienia następuje na warunkach określonych w SWU, poprzez potwierdzenie ich przyjęcia przez osobę uprawnioną do reprezentacji Kontrahenta w drodze kliknięcia przycisku „Akceptuję” w formularzu Oferta/SWU i następnie na stronie www.co-eco, albo poprzez automatyczne odesłanie tego potwierdzenia mailem na adres ms@co-eco.pl. Dodatkowo potwierdzenie przyjęcia Oferty/SWU nastąpić może także w drodze wysłania korespondencji mailowej z potwierdzeniem przyjęcia na adres ms@co-eco.pl.
  4. Potwierdzenie warunków SWU przez Kontrahenta powinno nastąpić w przeciągu 2 dni roboczych. Późniejsze potwierdzenie SWU może spowodować przesunięcie oznaczonego w nim terminu dostawy towaru o czas opóźnienia w potwierdzeniu SWU przez Kontrahenta oraz zmianę ceny, o czym COINVEST niezwłocznie zawiadamia Kontrahenta. O ile Kontrahent nie zgłosi rezygnacji z zamówienia w terminie 3 dni, umowa realizowana jest na zmienionych warunkach.
 2. Warunki dostawy
  1. Dostawy są realizowane przez COINVEST na zasadach uzgodnionych w SWU, albo jako „DAP” („dostarczenie do oznaczonego miejsca przeznaczenia”), w których niebezpieczeństwo uszkodzenia lub przypadkowej utraty rzeczy przechodzi na Kontrahenta z chwilą gotowości do rozładunku w uzgodnionym miejscu dostawy, albo jako „EXW” (postawienie towaru do dyspozycji Kontrahenta w oznaczonym miejscu: Siedlce 107, 26-060 Chęciny), gdzie niebezpieczeństwo uszkodzenia lub przypadkowej utraty przechodzi na Kontrahenta z chwilą udostępnienia towaru. Odmienne warunki wymagają wskazania w SWU.
  2. W przypadku nieobecności Kontrahenta lub osób wskazanych w SWU, COINVEST jest uprawnione do wstrzymania się z wydaniem towaru, Kontrahent zaś jest obowiązany do pokrycia wszelkich kosztów z tego wynikłych. W takim wypadku Kontrahent może dokonać wskazania innej osoby uprawnionej do potwierdzenia odbioru towaru, w formie faksu lub email: ms@co-eco.pl przed jego odbiorem. Osoba odbierająca towar obowiązana jest okazać dokument tożsamości.
  3. W przypadku braku zapewnienia przez Kontrahenta odbioru dostarczonego towaru w oznaczonym w SWU czasie – od chwili dostarczenia COINVEST może naliczyć Kontrahentowi kary umowne wynoszące 100 EUR za każdą godzinę opóźnienia trwającego powyżej dwóch godzin.
  4. W przypadku braku odbioru postawionego do dyspozycji Kontrahenta towaru na zasadach EXW, Kontrahent zapłaci COINVEST wynagrodzenie za magazynowanie towaru w wysokości 1 EURO za każdy dzień wykorzystania 1 merta kwadratowego powierzchni magazynowej.
 3. Termin dostawy
  1. W przypadku braku odmiennych ustaleń w SWU, dane wskazujące na czas dostawy są danymi orientacyjnymi i wszelkie roszczenia Kontrahenta z tytułu zwłoki są wyłączone.
  2. W przypadku wymogu wpłaty zaliczek, ich brak lub opóźnienie może spowodować zmianę terminu dostawy, o czas opóźnienia w płatności zaliczki, o czym COINVEST powiadamia Kontrahenta, do dnia upływu terminu dostawy oznaczonego w SWU.
 4. Płatności oraz zasady zmiany ceny towaru
  1. Kontrahent jest obowiązany do dokonania zapłaty za towar na rachunek bankowy COINVEST, w terminach i formie określonej w SWU oraz fakturach.
  2. W przypadku gdy pomimo deklaracji i podania NIP EU, Kontrahent dokonujący nabycia wewnątrz wspólnotowego, nie jest aktywnym podatnikiem w systemie VIES, bądź z powodu podania niewłaściwych danych, nie identyfikuje się w systemie VIES, COINVEST doliczy do podanej w SWU ceny towaru kwotę VAT wg odpowiedniej stawki, Kontrahent zaś jest obowiązany do dokonania zapłaty ceny w zwiększonej wysokości. O każdym takim wypadku COINVEST zawiadomi niezwłocznie Kontrahenta, który może podjąć niezwłoczne kroki celem wskazania prawidłowych danych, uprawniających do zwolnienia dokonywanego nabycia towaru z podatku VAT.
  3. W przypadku, gdy SWU określają konieczność wpłaty zaliczki w oznaczonej wysokości, lub przedpłaty za całość towaru objętego SWU, COINVEST jest uprawnione do odmowy realizacji umowy/dostawy towaru do czasu  dokonania wynikających z SWU płatności. COINVEST jest uprawniona także do wstrzymania dostaw towaru objętego kolejnym SWU.
  4. W przypadku dokonania przez Kontrahenta wpłaty jakichkolwiek płatności jako zaliczek na podstawie kolejnych SWU, COINVEST jest uprawnione zaliczyć płatności na poczet już wymagalnych należności.
  5. W przypadku zwłoki w zapłacie, COINVEST jest uprawnione do naliczenia odsetek ustawowych. Za dzień realizacji zobowiązania uznaje się dzień uznania rachunku bankowego COINVEST należną kwotą.
  6. W przypadku istnienia po stronie kontrahenta kilku długów, z dokonywanych płatności w pierwszej kolejności zaspokajany jest najwcześniej wymagalny dług, a gdy są dwa wymagalne w tym samym czasie – zaspokajane są proporcjonalnie. Odmienne zastrzeżenia Kontrahenta dokonane przy zapłacie nie są skuteczne.
 5. Zastrzeżenie prawa własności na rzecz COINVEST
  1. Do czasu całkowitej zapłaty ceny sprzedaży za towar objęty konkretnym SWU, pozostaje on w całości własnością COINVEST. Kontrahent jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia COINVEST o zajęciu lub innym prawnym lub faktycznym zagrożeniu dla towaru, którego własność jest zastrzeżona dla COINVEST. Kontrahent jest obowiązany do poinformowania, na żądanie COINVEST, o miejscu położenia towaru, którego własność na mocy OWU jest zastrzeżona na rzecz COINVEST.
 6. Odpowiedzialność za wady
  1. Dla oceny zgodności towaru z umową właściwa jest chwila przejścia niebezpieczeństwa uszkodzenia lub przypadkowej utraty rzeczy na Kontrahenta, oznaczona na mocy postanowień OWU i SWU.
  2. Kontrahent jest obowiązany, niezwłocznie przy odbiorze, dokonać sprawdzenia całości dostarczonego towaru, w celu stwierdzenia braku usterek zewnętrznych. O ile uszkodzenie/wada towaru wynikła z przebiegu transportu towaru wykonywanego przez COINVEST, konieczne jest oznaczenie wystąpienia wady na druku CMR oraz ewentualnie sporządzenie odrębnego protokołu.
  3. Wszelkie reklamacje muszą być zgłoszone najpóźniej jeden dzień po dostawie/odbiorze, w formie telefonicznej. W każdym wypadku nie później niż w terminie 5 dni od dostarczenia/odbioru towaru Kontrahent jest obowiązany do zgłoszenia na piśmie zgłoszenia reklamacyjnego, poprzez przesłanie faksu lub email na adres: ms@co-eco.pl wraz z dokumentacją fotograficzną dokumentującą zgłaszane wady. Na żądanie COINVEST dokumentacja ta powinna być uzupełniona we wskazany sposób.
  4. Wady, które nie mogły być, z uwagi  na ich naturę, wykryte przy niezwłocznym badaniu towaru, powinny być zgłoszone po ich wykryciu, jednak najpóźniej do 2 miesięcy od dostarczenia/odbioru towaru. Ciężar dowodu, że wady istniały w chwili dostarczenia towaru obciąża Kontrahenta. 
  5. COINVEST może udzielić Gwarancji na towar na warunkach i w terminie wskazanych w Karcie gwarancyjnej, wydanej Kontrahentowi.
 7. Wybór prawa właściwego, wybór sądu.
  1. Niniejszym strony zgodnie postanawiają, że dla wszystkich ewentualnych sporów, wynikających z umowy zawieranej w oparciu o niniejsze ogólne warunki umowne (OWU) oraz odpowiednie, uzgodnione każdorazowo szczególne warunki umowne (SWU), właściwe będzie wyłącznie prawo polskie.
  2. Dla wszystkich sporów wynikających w przyszłości ze stosunków prawnych wynikających z umów zawieranych w oparciu o ogólne warunki umowne (OWU) i szczególne warunki umowne (SWU) sądami właściwymi będą sądy Rzeczpospolitej Polskiej.  Właściwy miejscowo będzie sąd ustalony ze względu na siedzibę COINVEST.
 8. Klauzula salwatoryjna
  1. Jeśli jakiekolwiek postanowienie umowy zawartej w oparciu o OWU i SWU jest lub okaże się nieważne lub nieskuteczne, nie będzie to miało wpływu na skuteczność pozostałych postanowień, a w to miejsce stosować się będzie odpowiednie przepisy prawne, w razie ich braku przyjęte zwyczaje handlowe, obowiązujące w obrocie w siedzibie Coinvest.

wróć do góry